De danske informationsniveauer – eftertanke

Hvad er et informationsniveau?
Informationsniveauer er meget kort forklaret de forskellige niveauer der findes ift. opdeling hvad angår informationer set ift. indhold i bygningsobjekter omhandlende geometrisk modellering samt informationer gennem egenskaber el.lign.

Den afgørende faktor for niveauet af informationer er bygherren i og med at det er bygherrens pligt at lave en IKT-aftale ved offentligt støttet byggeri af forskellig karakter, dog vil denne i realiteten jo ofte blive lavet i samspil med totalrådgiveren el.lign. hvorigennem en forventningsafstemning vil ske mellem de implicerede partere.
I IKT-aftalen vil man kunne gå ind og bestemme informationsniveauer for bygningsdele, rum og andre relevante elementer der ønskes blive klassificeret i det pågældende projekt, dog er det en større proces – oftest på mindre samt nutidens byggeprojekter defineres informationsniveauerne meget overordnet.

Essensen af informationsniveauer er altså at kunne definere en fælles inddeling hvad angår modellering af geometri samt egenskaber/informationer på de forskellige niveauer.

bips informationsniveauer
Opbygget af 7 informationsniveauer i intervallet 0-6

Informationsniveau 0

Informationsniveau 1

Informationsniveau 2

Informationsniveau 3

Informationsniveau 4

Informationsniveau 5

Informationsniveau 6

CCS informationsniveauer (R0, december 2014)
Opbygget af 7 informationsniveauer i intervallet 1-7

Som det første kan klasser af egenskaber for form belyses beskrevet via nedenstående model:

Klasse af egenskaber F; Form

På et overordnet plan er der med udgangspunkt i intervallet defineret et indhold for de forskellige niveauer på en beskrevet facon.

Interval: 1-7

Informationsniveau 1

Informationsniveau 2

Informationsniveau 3

Informationsniveau 4

Informationsniveau 5

Informationsniveau 6

Informationsniveau 7

Eftertanke – værdiskabende eller værdidræbende danske informationsniveauer?
Nok værende et lille punkt, men ej uden betydning opleves det i branchen at skiftet fra intervallet 0-6 til 1-7 er med til at skabe forvirring i en branche hvor man som BIM interesseret skal navigere mellem andre med mere eller tilsvarende viden, samt folk som enten ikke går meget op i emnet eller andre andre fokusområder.

Vedr. de danske informationsniveauer kan det videre diskuteres hvorvidt de er specificeret dybdegående nok eller konkretiseret i en sådan grad at der ikke hersker tvivl om hvad et byggeobjekt bør indeholde på det pågældende niveau ift. førstnævnte definition af et informationsniveau. Modsat giver den mere diffuse definition af et niveau mulighed for, at projektspecifikt konkretisere krav til de enkelte byggeobjekter på de forskellige niveauer – dette synes dog at være en illusion og ej realiserbar uden klare informationsniveauer.

Videre kan man fortsætte gennem et kig i seneste udgave af CCS informationsniveauer, hvor der påpeges nogle principper og regler der gør sig gældende for CCS i relation til emnet bl.a. omhandlende differentiering af informationer.

Citat side 4: “Informationsniveauerne kan udover anvendelse for objekter, også anvendes i forhold til de andre dele af CCS, fx i forhold til CCS Klasser af egenskaber, formål som vidensområder/fagdiscipliner (se bips A104) og processer”. 

Der burde ikke kunne herske tvivl om hvorvidt idéen om at forbinde de forskellige informationsniveauer med forskellige egenskabsklasser ikke er dumt, da dette vil kunne, med den rette udformning, skabe orden – værktøjet til styring af netop dette mangler dog!

Slutvis kan opsummeringen lyde at de danske informationsniveauer mangler at blive formet ift. deres diffuse tilgang, således at de konkretiseres ned på bygningsdelsniveau til at omhandle:

1. Geometrisk indhold beskrives samt illustreres på en mere konkret facon end klasser af egenskaber for form gør på det overordnede plan

2. Klar defineret indhold af informationer gennem egenskaber

Anden litteratur

bygbygg.org/informationsniveauer

bips.dk/værktøjsemne/cad-manual-2008#0

ccs.bips.dk/News/CCS_Vaerktoejer

simonenevoldsen.dk/bim/lod/